Aktivnosti

crna linija

 
OSNOVNI CILJEVI
 
 1. Poboljšanje tretmana pacijenata sa akutnim, hroničnim i kancerskim bolom.
   
 2. Unapređenje razvoja organizovanih jedinica za tretman bola.
   
 3. Unapređenje saradnje između bazične nauke, lekara različitih kliničkih disciplina i drugih profesionalaca, koji imaju interes za istraživanje i tretman bola.
   
 4. Unapređenje istraživanja u dijagnostici i tretmanu bola i bolnih sindroma.
   
 5. Unapređenje edukacije i treninga iz oblasti tretmana bola zdravstvenih profesionalaca i pacijenata.
   
 6. Unapređenje razmene i širenja novih informacija iz oblasti medicine bola.
   
 7. Organizovanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih stručnih, naučnih i drugih sastanaka i kongresa.
   
 8. Uspostavljanje uniformne klasifikacije, nomenklature i definicija, koje se odnose na bol i bolne sindrome.
   
 9. Informisanje javnosti o rezultatima i implikacijama tekućih istraživanja u oblasti bola.
   
 10. Uspostavljanje standarda u vezi sa primenom lekova, opreme i drugih procedura za tretman bola.
   
 11. Unapređenje formulisanja i upotrebe vodiča baziranih na dokazima, a koji se odnose na bol. 
   
 12. Razvijanje i promovisanje saradnje sa drugim nacionalnim udruženjima, organizacijama i institucijama.
   
 13. Razvijanje i promovisanje saradnje sa evropskim i međunarodnim udruženjima i organizacijama, koje imaju slične ciljeve.
   
 14. Davanje predloga i sugestija zakonadavnim i drugim organima i organizacijama i praćenje njihovog sprovođenja.
   
 15. Preduzimanje i drugih aktivnosti, koje mogu biti incidentalne ili su potrebne za ostvarivanje napred pomenutih ciljeva.
 
 
Novi Sad, 22. decembar 2005.